Tamaita taiguagakhat, inungnut naunaipkaininngit, apiriyut tukhiutinik aadlallu tuhaqtipkaidjutingit tuniyauyuq ukunannga Nunavut Ayurhautingit Ihivriuqniqmut Katimayiingit pingittut uumunnga havauhikhaq-ihuaqtuq ihivriuninnginnut (takuinnarialik uumani inungnut atiliurniq) titiraqhimaniaquq hamunga taimaa naunariami piinarialaqihimayuq Nunavunmiutanut, inungit Kaanatami, aadlallu ilauyumayunut.

March 7, 2019:
TUHAAYAGHAT: HAVAGUIQTAA NIRB-KUNNUT IKHIVAUTALINGANIK ELIZABETH COPLAND NUTAAQLU NIRUAQTAKHAQ IKHIVAUTANGUQTIKHAMIK MARJORIE KAVIQ KALURAQ
Ublumi Ikhivautalik Nunavut Avatilirinirmut Katimayiinginnut (NIRB-mik Katimayiinginnulluuniit) Elizabeth Copland uqalihaaqtaa havaguiqtuq NIRB-kunnit March 29nguqqat, 2019mi.
Inuinnaqtun
Qablunaatitut
Inuktitut
Uivititut