Qanuqtut tuniniaqqigu uqaqtakhangit?

Tamaita NIRB naunaiyainiq piqaqtuq inuknit uqaqtakhamiknik taimaa 21nut ublunut. Taimaa naunaiyainiq aullaqtirumi, inuknut naunaipkarniaqtut tuniluni qaritauyakkut titiraqlugit piqaqtuq piyunut nunallaanut, tikkuaqtauyut Inuit timiqutigiyangit, kavamatkunni atan’nguyangit aadlallu ilauyumayunut. Ilauyumayut tuniquyauyut uqaqtakhamiknik piumayanginnik havauhikhaq qanuriliurutauniaruknaqhiuq NIRB-kunnut ihumagiyakhanginnik. Tamaita uqaqtakhangit piliurhimayut ihivriuqtillugit titiraqtauyut NIRB-kunnut qaritauyakkut atiliurniq takuinnarialik inungnit.
 
Atiliuqhuni atuqtakhamiknik NIRB-kut inungnut atiliurniq, uuktuinnarialiuyutit pigianiq naunaitkutanik piyuq tamaita nutaat naunaiyainiit havauhikhanut aliagiyarni. Atiliurhimayumik atuqtiuyuq atiliunginnarialiuyutit maligiaqni ihivriuqhimmaaqtunik pigiaqnilu naunaitkutanik, atuinnarialaqigiaqni NIRB-kut qaritauyakkut uqarumayarnik apirhuut tunigiaqni uqaqtakhangit NIRB-kunnut ihumagiyakhanginnik.

NIRB-kut pivagaillu uqaqtakhangit tuyuqtauyut kayumiktukkut (867-983-2594) qaritauyakkut titiraqluguluuniit (info@nirb.ca). Tunilirukni uqaqtakhangit ilaliutidjavat NIRB-kut titiqqap nampanga, havauhikhaq atinganiklu hivayautiniklu naunaitkutanganiklu. Uqaqatigiinariaqaqtat NIRB-kut akiittukkut-hivayautaanut uqaqatigiumaguvit havaktiptiknut uqaqtakharnit ihumaalutigiyarnikluuniit: 1-866-233-3033.