Tamaita inungnut uqaqtakhangit tuniyauyuq ukunannga Nunavut Ayurhautingit Ihivriuqniqmut Katimayiingit pingittut ukununnga havauhikhaq-ihuaqtuq ihivriuninnginnut (takuinnarialik inungnut atiliurniq) titiraqhimaniaquq hamunga taimaa naunariami piinarialaqihimayuq Nunavunmiutanut, inungit Kaanatami, aadlallu ilauyumayunut.

“Ihuilutinik Qauyihaiyut Nunavunmi” aullaqtitauhimayut talvunga Nunavunmi Qauyihaiyit Katimayiinut, Kuin Kivgaqtianit Kaniitianik Hivuliqtighait Katimavianit, Iqaluktuuttiaqmi, Nunavunmi: June 5, 2017
Qablunaatitut

“Ilittuqhitiyut Hilam Aallannguqpallianianik Nunavunmi Tamaat EIA-kut” ” aullaqtitauhimayuq talvani IAIA17-mi, Ihuilutinik Qauyihaiyut Ikayuutainit talvunga Nunaqyuami Havaangit Ilittuqhitinahuaqtunik Hilam Aallannguqpallianianik, Montreal-mi, QC-mi: April 5, 2017
Qablunaatitut

“Ihuilutinik Qauyihaiyut Havauhighait Nunavunmi” aullaqtitauhimayuq talvani IAIA17-mi, Ihuilutinik Qauyihaiyut Ikayuutainit talvunga Nunaqyuami Havaangit Ilittuqhitinahuaqtunik Hilam Aallannguqpallianianik, Montreal-mi, QC-mi: April 6, 2017
Qablunaatitut

NIRB-kut Havaanga uumani Tariuqmi Munariniq” tuniyauyuq Hudson Bay Katimayiit Ayuirhainiq, Chisasibi, QC: November 8-9, 2016
Qablunaatitut

Nutaat Aadlangurniit Nunavuutim Munarininnganut Piplutik: Naunaitkutat NIRB-kunnut Havaangit unalu Ikayuutingit” tuniyauyuq Nunavut Uyarakhiurniqmut Katimatillugit, Iqaluit, NU: April 7, 2016
Qablunaatitut

Ayurhaqtitaa Ihivriuqniqmut Nunavunmi: Hungiutiyuq avatinganut” tuniyauyuq uumain RemEAST 2015, Piliqtut Pivikhaqautinik unalu Akhuurutingit Ungahiktuni Avatinginnit: Tariumi Qablunaat Nunagiyangit Kaanatap Ukiuqtaqtinginnut, Halifax, NS: November 9-10, 2016
Qablunaatitut

Nunavut Aviktulikyiit Katimayiit (NIRB): Naittuq unalu Havauhikhaq Nutaanguqtiriniit” tuniyauyuq Kitikmeot Inuit Katimayiingit Ukiumi Katimapkainiq, Iqaluktuutiami, NU: October 5-7, 2015
Qablunaatitut
Inuktitut
Inuinnaqtun