Tamaita inungnut uqaqtakhangit tuniyauyuq ukunannga Nunavut Ayurhautingit Ihivriuqniqmut Katimayiingit pingittut ukununnga havauhikhaq-ihuaqtuq ihivriuninnginnut (takuinnarialik inungnut atiliurniq) titiraqhimaniaquq hamunga taimaa naunariami piinarialaqihimayuq Nunavunmiutanut, inungit Kaanatami, aadlallu ilauyumayunut.

“NIRB Regulatory Improvement Initiatives” delivered at the Nunavut Mining Symposium, Iqaluit, NU, April 3, 2019
English - Inuktitut

** Una qagitauyakkuvik havagiyauyuq numiktiqtaunianik. Quanaqutin utaqittiagavin. **

“NIRB Tamatkiumavikhangit” turaaqhimalugit uvani Upalungaiqhimayangit unalu Nunavt Havagviannit Ukiumi Katimaryuaqtut (AGM), Ikaluktutiak, NU, Hikutirvia 2018 mi
Qablunaatitut - Inuinnaqtun - Inuktitut

“NIRB Tamatkiumavikhangit unalu Nalunaitkaqhimayut”turaaqhimalugit uvani Qitirmiut Miiyat Katimayunut, Ikaluktutiak, NU, Apitilirvia 2018 mi
Qablunaatitut - Inuinnaqtun - Inuktitut

“Ikayuqtangit Nunavut’ip Maliguarutingit” ilaliutigiyangit Ahinnaq Sanat Katimayiralaat ukunanngat Ukiuqtaqtumi, Ikaluktutiak, NU, Apitilirvia 9, 2018 mi
Qablunaatitut

“Nunavut Avatiligiyit Katimayit: Havaktit Tamaita Takuni” piqaqtitauyut tapkununga Sivuliuqtiunirmut Ilinniarniq Havagutit, Ikaluktutiak, NU, May 15, 2018
Qablunaatitut

“Tamaat-Nunatagiyauyuq Avatiliqutit Naunaiyaqnit (EA) amanlu Aulattiyit Katimayit Katimaniq: Ikayuqtigikhutik Humiliqak Tahamani Kanatamiuni Nunatagiyauyuni” atuqtauyuq talvani Ukiuqtartuq Katimayit Ihuaqhihimaninut Pivaliatitni Havaqatigit Ilagit Ukiuqtartuq Avatiliqutit Aktuanit Naunaiyaqnit (EIA) Havaqatigit, Yellowknife, NT: April 24-26, 2018
Qablunaatitut

“Kanataup Ukiuqtartuq Pityuhi tapkununga Avatiliqutit Aktuanit Naunaiyaqnit (EIA): Tamaita takuni tapkuat Nunavut Aktuanit Avatiliqutit” atuqtauni tahamani Ukiuqtartuq Katimayit Ihuaqhihimani Pivaliatitni Havaqatigit Ilagit Ukiuqtartuq Avatiliqutit Aktuanit Naunaiyaqnit (EIA) Havaqatigit, Yellowknife, NT: April 24-26, 2018
Qablunaatitut

“Nutpalianiq Hivunmun: Atuliqtukhat Pityuhit Nakuuhivalliqni talvani Nunavut Avatiligiyit Katimayit” hatqiqtauyut talvani Nunavut Uyagakhiurniqmun Katimaqyuarniq, Iqaluit, NU: April 9-12, 2018
Qablunaatitut

“Atugakhaliat Avatiliqutit Naunaiyaqni tahamani Baffin Bay tamnalu Davis Strait” hatqiqtitauyut talvani Ukiuqtartuq Uqhuqyuaq Kaasitlu Katimaqyuarniq, Calgary, AB: March 20, 2018
Qablunaatitut

“Ihuilutinik Qauyihaiyut Nunavunmi” aullaqtitauhimayut talvunga Nunavunmi Qauyihaiyit Katimayiinut, Kuin Kivgaqtianit Kaniitianik Hivuliqtighait Katimavianit, Iqaluktuuttiaqmi, Nunavunmi: June 5, 2017
Qablunaatitut

“Ilittuqhitiyut Hilam Aallannguqpallianianik Nunavunmi Tamaat EIA-kut” ” aullaqtitauhimayuq talvani IAIA17-mi, Ihuilutinik Qauyihaiyut Ikayuutainit talvunga Nunaqyuami Havaangit Ilittuqhitinahuaqtunik Hilam Aallannguqpallianianik, Montreal-mi, QC-mi: April 5, 2017
Qablunaatitut

“Ihuilutinik Qauyihaiyut Havauhighait Nunavunmi” aullaqtitauhimayuq talvani IAIA17-mi, Ihuilutinik Qauyihaiyut Ikayuutainit talvunga Nunaqyuami Havaangit Ilittuqhitinahuaqtunik Hilam Aallannguqpallianianik, Montreal-mi, QC-mi: April 6, 2017
Qablunaatitut

NIRB-kut Havaanga uumani Tariuqmi Munariniq” tuniyauyuq Hudson Bay Katimayiit Ayuirhainiq, Chisasibi, QC: November 8-9, 2016
Qablunaatitut

Nutaat Aadlangurniit Nunavuutim Munarininnganut Piplutik: Naunaitkutat NIRB-kunnut Havaangit unalu Ikayuutingit” tuniyauyuq Nunavut Uyarakhiurniqmut Katimatillugit, Iqaluit, NU: April 7, 2016
Qablunaatitut

Ayurhaqtitaa Ihivriuqniqmut Nunavunmi: Hungiutiyuq avatinganut” tuniyauyuq uumain RemEAST 2015, Piliqtut Pivikhaqautinik unalu Akhuurutingit Ungahiktuni Avatinginnit: Tariumi Qablunaat Nunagiyangit Kaanatap Ukiuqtaqtinginnut, Halifax, NS: November 9-10, 2016
Qablunaatitut

Nunavut Aviktulikyiit Katimayiit (NIRB): Naittuq unalu Havauhikhaq Nutaanguqtiriniit” tuniyauyuq Kitikmeot Inuit Katimayiingit Ukiumi Katimapkainiq, Iqaluktuutiami, NU: October 5-7, 2015
Qablunaatitut
Inuktitut
Inuinnaqtun