ᐃᖃᓇᐃᔭᖅᑎᑦ ᐊᕙᑎᓕᕆᔨᒃᑯᓐᓂ

ᐊᕙᑎᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᐅᑉᓗᓗᒃᑖᖅ ᐃᖃᓇᐃᔭᖅᑎᖃᖅᐳᑦ ᑎᑎᕋᕐᕕᖕᒥᖕᓂᒃ ᐃᖃᓗᒃᑑᑎᐊᒻᒥ, ᓄᓇᕘᒻᒥ. ᐃᓄᐃᑦ ᐅᖃᖃᑎᖃᕈᖕᓇᖅᑐᑦ ᐊᕙᑎᓕᕆᔨᒃᑯᓐᓂᒃ ᐃᖃᓇᐃᔭᖅᑎᖏᑎᒍᑦ ᐊᒻᒪ ᑐᓵᓂᖃᖅᑎᓪᓗᒋᑦ, ᑲᑎᒪᔨᓄᑦ ᐅᖃᕈᖕᓇᕐᖢᑎᒃ. ᐃᒃᓯᕙᐅᑕᖓᑦ ᑎᑎᕋᕐᕕᖕᒥᓗ ᐃᓱᒪᑕᖓᑦ ᐃᓄᖕᓄᑦ ᐅᖃᖃᑎᒋᔭᐅᔪᖕᓇᖅᑐᒃ ᖃᖓᒥᐊᖅ.  

ᓄᓇᕘᒻᒥ ᐊᕙᑎᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᒫᓐᓇᐅᔪᖅ ᐃᖃᓇᐃᔭᖅᑎᖃᖅᐳᑦ 20ᓂᒃ, ᐊᕕᒃᑐᖅᓯᒪᑉᓗᑎᒃ ᐃᓱᒪᑕᐅᓯᕕᒃ, ᑮᓇᐅᔭᓕᕆᔨᑦ, ᑎᑎᖃᕐᕕᐅᑉ ᐃᓗᐊᓐᓂ ᐊᐅᓚᑦᓯᔨᑦ ᐊᒻᒪ ᖃᓄᐃᓕᐅᕈᑎᓂᒃ ᐱᓕᕆᐊᖃᖅᐸᒃᑐᑦ.  

 

 

ᐃᓱᒪᑕᐅᓯᕕᖕᒥ

 

ᕋᐃᔭᓐ ᐱᐊᕆ

ᐃᖃᓇᐃᔮᖓ: ᐃᖃᓇᐃᔭᖅᑎᓂ ᑐᑭᒧᐊᒃᑎᑦᓯᔨ
ᖃᕆᑕᐅᔭᒃᑯᑦ: rbarry@nirb.ca
ᐅᖃᓘᑎᖓ: (867) 983-4608
ᓄᓇᖃᖅᑐᖅ ᐳᕆᓐᔅ ᐃᑦᕙᑦ ᐊᐃᓚᓐᒥ, ᕋᐃᔭᓐ ᐃᓚᐅᓕᓚᐅᖅᑐᖅ ᐊᕙᑎᓕᕆᔨᒃᑯᓐᓂ 2007ᒥ, ᐅᖃᐅᔨᔨᐅᑉᓗᓂ ᖃᓄᐃᓕᐅᕈᑎᓕᕆᔨᒃᑯᓐᓄᑦ, ᓅᑕᐅᑉᓗᓂᓗ ᐃᓱᒪᑕᐅᓂᕐᒧᑦ ᖃᓄᐃᓕᐅᕈᑎᓕᕆᓂᕐᒥᒃ ᐱᓕᕆᑉᕕᖕᒥ 2009ᒥ, ᑭᖑᓂᖓᒍᑦ ᑎᑎᕋᕐᕕᐅᑉ ᐃᓗᐊᓐᓂ ᐃᓱᒪᑕᐅᓂᕐᒧᑦ 2011ᒥ. ᕋᐃᔭᓐ ᐃᓕᓂᐊᖅᓯᒪᓂᖃᖅᑐᖅ B.Sc. ᐊᒻᒪ M.Sc. in Biology ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᕐᒥᒃ ᖁᕕᐊᒋᔭᖃᕐᖢᓂ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒻᒥ ᐃᒪᕐᒥᐅᑕᓕᕆᓂᐅᑉ ᒪᓕᒐᖏᓐᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᐊᕙᑎᓕᕆᓂᐅᑉ ᐃᓕᖁᓯᖓᓐᓂᒃ ᐱᓕᕆᐊᖃᕈᖕᓇᕐᓂᖓᓂᒡᓗ. ᐃᖃᓇᐃᔭᖏᓂᕐᒥᓂ, ᐃᒡᓗᕋᓛᕐᒥᓂ ᑏᔅ ᔅᑐᕆᑦᒥᓯᐅᖅᐸᒃᑐᖅ ᐅᕙᓘᕙ ᓂᑉᔭᐅᑎᓕᐅᕐᖢᓂ ᐃᓚᓐᓈᖏᓗ ᐃᖃᓗᒃᑑᑎᐊᒻᒥ.
 

 

 

ᔩᓐᓂ ᐃᕼᐊᓗᐊᖅ

ᐃᖃᓇᐃᔮᖓ: ᐊᐅᓚᑦᓯᔨ, ᑐᓴᖅᑐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ
ᖃᕆᑕᐅᔭᒃᑯᑦ: jehaloak@nirb.ca
ᐅᖃᓘᑎᖓ: (867) 983-4605
ᔩᓐᓂ ᐃᓅᓚᐅᖅᓯᒪᔪᖅ ᓈᓚᒃᑎᑦ ᐱᖁᑎᖓᓐᓂ ᐅᖓᑕᖅᑐᒃᓴᑦ ᑕᐅᑐᒍᑎᖃᕐᕕᕕᓂᖓᓐᓂ 1, ᔨᓐᓂ ᓕᓐᑦ ᕿᑭᖅᑕᖓᓐᓂ, ᑲᑎᒪᔨᐅᓕᕐᖢᓂ ᐊᐅᒪᑦᓯᔨᐅᓂᕐᒥᒃ, ᑐᓴᖅᑐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ. ᐱᓕᕆᐊᖃᖅᑐᖅ ᑐᑭᒧᐊᒃᑎᑦᓯᓂᕐᒥᒃ ᑐᓴᖅᑐᓕᕆᓂᕐᒥᒃ ᐊᕙᑎᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᐱᓕᕆᐊᖏᓐᓄᑦ, ᖃᓄᐃᓕᐅᖅᑎᑦᓯᓂᖏᓐᓄᑦ, ᐊᒻᒪ ᐃᓱᒪᓕᐅᖅᑕᐅᓯᒪᔪᓐᓄᑦ ᒐᕙᒪᓐᓄᑦ, ᐃᓄᐃᑦ ᑎᒥᖁᑎᖏᓐᓄᑦ, ᐃᓄᓗᒃᑖᓐᓄᓪᓗ. ᑎᑎᕋᕐᕕᐅᑉ ᓯᓚᑖᓐᓂ ᔩᓐᓂ ᐊᕌᒎᑉ ᑐᒡᓕᐊᓂᒃ ᒪᐃᔭᖑᖅᓯᒪᔪᖅ ᐃᖃᓗᒃᑑᑎᐊᒻᒥ, ᐊᖓᔪᖄᖑᑉᓗᓂᓗ ᓄᓇᕘᒻᒥ ᕼᐋᒻᓚᑦ ᑲᑐᔨᖃᑎᒌᖏᓐᓄᑦ. ᔩᓐᓂ ᖁᕕᐊᒋᔭᖃᖅᑐᖅ ᓯᓚᒥᓯᐅᕐᓂᕐᒥᒃ, ᐱᓱᓗᒃᐸᒃᖢᓂᓗ ᐊᖏᔪᒻᒥᒃ. ᐱᐊᓂᖃᑕᐅᓚᐅᖅᓯᒪᔪᖅ ᐅᖓᓯᒃᑎᒋᔪᒻᒥᒃ 233 ᑭᓚᒦᑐᔅ 2012ᒥ ᐅᒥᖕᒪᒃᑑᒻᒥᑦ ᐃᖃᓗᒃᑑᑎᐊᒻᒧᑦ ᑮᓇᐅᔭᓂᒃ ᐱᕈᖅᑎᑦᓯᓂᓗᒃᖢᑎᒃ ᐃᐅᐳᐊᑕ ᐊᓐᓂᐊᕐᓂᕐᒧᑦ ᓄᖑᓱᐃᑦᑐᒧᑦ ᑎᒥᖁᑎᖏᓐᓄᑦ. ᓇᓂᔪᖕᓇᕋᔭᒃᑲᑦ ᔩᓐᓂ ᐃᖃᓇᐃᔭᕐᓇᐅᖏᑎᓪᓗᒍ ᐃᒡᓗᕋᓛᖓᓐᓂ ᐅᐱᕋᒃᓵᒻᒥ, ᐊᐅᔭᒻᒥ ᐅᑭᐊᒻᒥᓗ, ᐅᕙᒍᒋᕙᒃᑕᖓ ᐃᖃᓗᒃᑑᑎᐊᒥᓯᐅᖏᑎᓪᓗᒍ.
 

 

 

ᔫᓯ ᑕᒃᑐ ᓚᑳᔅᓯ

ᐃᖃᓇᐃᔮᖓ: ᐅᖃᖅᑎᑦ/ᑐᑭᓕᐅᕆᔨ
ᖃᕆᑕᐅᔭᒃᑯᑦ: jtlacasse@nirb.ca
ᐅᖃᓘᑎᖓ: (867) 983-4614
ᓄᓇᖃᓚᐅᖅᓯᒪᔪᖅ ᑕᓗᕐᔪᐊᕐᒥ, ᔫᓯ ᓅᓚᐅᖅᑐᖅ ᐃᖃᓗᒃᑑᑎᐊᒻᒧᑦ 1995ᒥ ᐃᖃᓇᐃᔭᕆᐊᕐᖢᓂ ᓄᓇᕘᒻᒥ ᒐᕙᒪᒃᑯᓐᓄᑦ, ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑐᓕᕆᔨᖏᓐᓄᑦ. ᖃᐅᔨᒪᓂᖃᑎᐊᖅᑐᖅ ᐅᖃᖅᑎᐅᓂᕐᒥᒃ ᑐᑭᓕᐅᕆᔨᐅᓂᕐᒥᒡᓗ, ᐊᔪᖏᔪᑎᖃᕐᖢᓂᓗ ᐃᓕᑕᕆᔭᐅᓯᒪᓂᕐᒧᑦ ᒥᑭᓂᖅᓴᓐᓂ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑦᓯᔪᖕᓇᕐᓂᕐᒥᒃ ᒪᒋᐅᓪ ᓯᓚᑦᑐᖅᓴᕐᕕᒡᔪᐊᖓᓐᓂᑦ. ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑦᓯᔨᐅᓚᐅᖅᓯᒪᔪᖅ ᓄᓇᒥᓐᓂ ᑕᓗᕐᔪᐊᕐᒥ ᐊᒻᒪ ᖁᕐᓗᖅᑑᒻᒥ. ᓇᖕᒥᓂᖃᖅᑐᖅ ᐅᖃᖅᑎᐅᓂᕐᒥᒃ ᑐᑭᓕᐅᕆᔨᐅᓂᕐᒥᒡᓗ ᐊᒻᒪ ᑎᒃᑯᐊᖅᑕᐅᓯᒪᑉᓗᓂ ᓄᓇᕘᒻᒥ ᐃᖃᖅᑐᐃᔨᐅᓂᕐᒥᒃ. ᔫᓯ ᐊᕙᑎᓕᕆᔨᒃᑯᓐᓄᑦ ᐃᖃᓇᐃᔭᓕᖅᑐᖅ 1995ᒥ ᐱᒋᐊᕐᖢᓂ. ᓯᓚᒥᓯᐅᕐᓂᕐᒥᒃ ᖁᕕᐊᒋᔭᖃᖅᑐᖅ, ᐊᔨᓕᐅᕆᓂᕐᒥᒃ, ᐊᒻᒪ ᐃᖃᓪᓕᐊᕐᓂᕐᒥᒃ.
 

 

ᑮᓇᐅᔭᓕᕆᓂᖅ ᑎᑎᕋᕐᕕᐅᑉ ᐃᓗᐊᓐᓂ ᐊᐅᓚᑦᓯᓂᖅ

 

ᒫᒃ ᐃᖕᔅ

ᐃᖃᓇᐃᔮᖓ: ᑐᑭᒧᐊᒃᑎᑦᓯᔨ, ᑮᓇᐅᔭᓕᕆᓂᕐᒥ ᑎᑎᕋᕐᕕᐅᑉ ᐃᓗᐊᓐᓂ ᐊᐅᓚᑦᓯᓂᕐᒥ
ᖃᕆᑕᐅᔭᒃᑯᑦ: mings@nirb.ca
ᐅᖃᓘᑎᖓ: (867) 983-4602
ᒫᒃ ᐃᓚᐅᓕᓚᐅᖅᑐᖅ ᐊᕙᑎᓕᕆᔨᒃᑯᓐᓂ ᕕᑉᕈᐊᕆ 2011ᒥ, ᑐᑭᒧᐊᒃᑎᐅᑉᓗᓂ, ᑮᓇᐅᔭᓕᕆᓂᕐᒥ ᑎᑎᕋᕐᕕᐅᑉ ᐃᓗᐊᓐᓂ ᐊᐅᓚᑦᓯᔨᐅᓂᕐᒥᒃ. ᓄᓇᖃᓚᐅᖅᑐᖅ ᒨᕆᓐᕕᐅᓪ, ᐃᐅᐳᐊᑕᒻᒥ, ᒫᒃ ᖃᐅᔨᒪᓂᖃᑎᐊᖅᑐᖅ ᑮᓇᐅᔭᖃᕐᕖᑦ ᐃᓕᖁᓯᖓᓐᓂᒃ, ᐃᓱᒪᑕᐅᓯᒪᑉᓗᓂ ᐊᒥᓱᓐᓂ ᑮᓇᐅᔭᓕᕆᓂᕐᒥᒃ ᐱᓕᕆᐊᖃᖅᑐᓐᓂ ᐅᑭᐅᓐᓂ 12ᓂᒃ. ᐃᓕᑕᕆᔭᐅᓯᒪᔪᖅ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᓯᒪᑉᓗᓂ ᐅᑯᓂᖓ ᑮᓇᐅᔭᓕᕆᔪᖕᓇᕐᓂᕐᒥᒃ CFP, CSC, ᑐᒡᓕᐊᓂᒃ CMA, ᐱᔅᓂᔅᖃᕐᓂᕐᒧᑦ ᑮᓇᐅᔭᓕᕆᓂᕐᒥᒃ ᐊᐅᓚᑦᓯᓂᕐᒥᒡᓗ. ᓄᓇᓕᖕᒥ ᐃᓚᐅᑦᓯᐊᖅᑐᖅ ᐃᖃᓗᒃᑑᑎᐊᒻᒥ, ᒫᓐᓇ ᐃᓚᐅᑉᓗᓂ ᐃᖃᓗᒃᑑᑎᐊᑉ ᐃᐅᒃᔅᖓᓂ ᑮᓇᐅᔭᓕᕆᔨᐅᓂᕐᒥᒃ. ᐱᐅᔪᓐᓂᒃ ᐱᖓᓱᓐᓂᒃ ᓄᑕᕋᖃᖅᑐᖅ ᐃᑦᒥᓐᑕᓐᒥ, ᖁᕕᐊᓱᒃᑐᕐᓗ ᐃᖃᓗᒃᑑᑎᐊᖅ ᐅᕙᒍᒋᓕᕐᒪᒍ.
 

 

 

ᐳᕆᔅᓯᓚ ᐃᕚᓕᒃ

ᐃᖃᓇᐃᔮᖓ: ᐊᖓᔪᖄᖅ ᑮᓇᐅᔭᓕᕆᔨ
ᖃᕆᑕᐅᔭᒃᑯᑦ: pevalik@nirb.ca
ᐅᖃᓘᑎᖓ: (867) 983-4604
ᐳᕆᔅᓯᓚ (ᐅᕕᒃ) ᓄᓇᖃᓚᐅᖅᑐᖅ ᕿᖓᐅᕐᒥ ᐲ ᓴᐃᒻᒧᒥᓪᓗ. ᓅᓚᐅᖅᑐᖅ ᐃᖃᓗᒃᑑᑎᐊᒻᒧᑦ 1986ᒥ, ᒫᓐᓇ ᓄᓇᖃᓕᖅᑐᖅ ᑕᐃᑲᓐᓂ ᐅᐃᓐᓂᓗ ᐱᖓᓱᓪᓗ ᓄᑕᕋᖏᑦ. ᐊᕙᑎᓕᕆᔨᒃᑯᓐᓂ ᐃᓚᐅᓕᓚᐅᖅᑐᖅ 2007ᒥ ᓄᓇᕘᒻᒥ ᒐᕙᒪᒃᑯᓐᓂᑦ ᓱᓇᓗᕿᓂᒃ ᐱᓕᕿᑉᕕᖓᓐᓂᑦ, ᐊᖓᔪᒃᓕᕐᒧᑦ ᑮᓇᐅᔭᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐃᓕᔭᐅᑉᓗᓂ 2011ᒥ.
 

 

 

ᓖᓇ ᐊᑖᑕᕼᐊᖅ

ᐃᖃᓇᐃᔮᖓ: ᑎᑎᕋᖅᑎ/ᐅᖃᓘᒻᒥᒃ ᑭᐅᔨ
ᖃᕆᑕᐅᔭᒃᑯᑦ: latatahak@nirb.ca
ᐅᖃᓘᑎᖓ: (867) 983-4600
ᒡᓕᓇ ᓄᓇᖃᓚᐅᖅᑐᖅ ᐊᒃᓛᕕᖕᒥ, ᓄᓇᑦᓯᐊᕐᒥ ᐊᒻᒪ ᓅᑉᓗᓂ ᐃᖃᓗᒃᑑᑎᐊᒻᒧᑦ 1956ᒥ, ᑕᐃᑲᓂᓗ ᓄᓇᖃᓕᕐᖢᑎᒃ ᐃᓚᖏᓪᓗ. ᐃᓚᐅᓕᓚᐅᖅᑐᖅ ᐊᕙᑎᓕᕆᔨᒃᑯᓐᓄᑦ 2006ᒥ ᑐᐊᕋᔅ ᓄᐊᑦ ᒎᓗᓯᐅᖅᑎᑦ ᐅᔭᖃᖕᓂᐊᕐᕕᖓᓐᓂᑦ. ᐃᕈᑕᖃᖅᑐᖅ 15ᓂᒃ, ᐃᕈᑕᖏᓪᓗ ᐱᖓᓱᑦ ᓄᑕᕋᖃᖅᖢᑎᒃ, ᐃᓚᖏᑦ ᓄᓇᖃᖅᑐᑦ ᐃᖃᓗᒃᑑᑎᐊᒻᒥ, ᑭᐅᒍᕆᒻᒥ ᖁᕐᓗᖅᑑᒻᒥᓗ. ᓖᓐᓇ ᖁᕕᐊᒋᔭᖃᖅᑐᖅ ᐸᑦᑕᖑᐊᕐᓂᕐᒥᒃ ᓄᓇᓕᖕᒥᓗ ᖃᓄᐃᓕᐅᓗᕿᐅᔭᖅᑐᓂᒃ.
 

 

ᖃᓄᐃᓕᐅᕈᑎᖃᕐᕕᐅᑉ ᐱᓕᕿᑉᕕᖓ

 

ᓲᕕᐊ ᒍᕌᓐᓯᓐᑯ

ᐃᖃᓇᐃᔮᖓ: ᐃᓱᒪᑕᖅ ᖃᓄᐃᓕᐅᕈᑎᖃᕐᕕᖕᒥ ᖃᐅᔨᒪᔨ
ᖃᕆᑕᐅᔭᒃᑯᑦ: sgranchinho@nirb.ca
ᐅᖃᓘᑎᖓ: (867) 793-4633
ᓲᕕᐊ ᐃᓚᐅᓕᓚᐅᖅᑐᖅ ᐊᕙᑎᓕᕆᔨᒃᑯᓐᓂ ᕕᑉᕈᐊᕆ 200ᒻᒥ ᔨᐊᓗᓇᐃᒻᒥᑦ, ᓄᓇᑦᓯᐊᕐᒥᑦ ᖃᓄᐃᓕᐅᕈᑎᓐᓄᑦ ᖃᐅᔨᒪᔨᐅᑉᓗᓂ ᐊᒻᒪ ᓅᑕᐅᑉᓗᓂ ᐊᖓᔪᖄᒻᒧᑦ ᖃᓄᐃᓕᐅᕈᑎᒃᓴᓄᑦ ᐃᓱᒪᓕᐅᖅᑎᐅᑉᓗᓂ 2012ᒥ. ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᓯᒪᔪᖅ ᑎᒍᒥᐊᕐᖢᓂ MSc. ᖃᐅᔨᓴᕈᖕᓇᕐᖢᓂᓗ ᖃᓄᐃᓕᐅᕈᑕᐅᓯᒪᔪᓂᒃ ᐳᕆᑎᔅ ᑲᓚᒻᐱᐊ ᓯᓚᑦᑐᖅᓴᕐᕕᒡᔪᐊᖓᓂᑦ, ᑎᒍᒻᒥᑉᓗᓂᓗ ᐊᕙᑎᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᖃᐅᔨᒪᔨᐅᓂᕐᒥᒃ ᐊᓕᓚᔪᒻᒥᒃ ᐱᓕᕆᐊᖃᕈᖕᓴᕐᖢᓂ ᐃᒪᐅᑉ ᖃᓄᐃᖏᑎᐊᕐᓂᖓᓐᓂᒃ ᑲᓇᑕᐅᑉ ᐊᓕᓚᔫᑎᑖᕈᑎᖏᓐᓂᒃ ᐊᖏᖅᑎᐅᓱᖅᑐᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᓐᓂᑦ. ᓲᕕᐊ ᒥᐊᓂᖅᓯᔨᐅᔪᖅ ᐊᕇᕙᒃᑯᑦ ᐱᓕᕆᐊᖓᓐᓂᒃ ᒥᐊᓂᖅᓯᑉᓗᓂᓗ ᐊᕙᑎᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᖓᓐᓂᒃ ᐊᐳᖅᑎᓈᖅᑐᒻᒥ ᒎᓗᓯᐅᕐᓂᕐᒧᑦ ᐱᓕᕆᐊᖓᓐᓂᒃ. ᓲᕕᐊ ᐃᖃᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ ᐃᓚᐅᔪᖅ ᖃᒪᓂ’ᑐᐊᕐᒥ ᓄᓇᖃᖅᖢᓂ, ᐃᖃᓇᐃᔭᖏᑎᓪᓗᒍ ᓯᓚᒥᓯᐅᕈᐊᖅᐸᒃᑐᖅ ᖁᕕᐊᒋᑉᓗᓂᐅᒡᓗ ᐅᐃᓐᓂ ᕿᒻᒥᓂᓗ ᐱᖃᑎᒋᑉᓗᓂᒋᑦ.
 

 

 

ᑎᐊᕋ ᐋᒃᑰ

ᐃᖃᓇᐃᔮᖓ: ᖃᓄᐃᓕᐅᕈᑎᖃᕐᕕᖕᒥ ᖃᐅᔨᒪᔨ
ᖃᕆᑕᐅᔭᒃᑯᑦ: tarko@nirb.ca
ᐅᖃᓘᑎᖓ: (867) 983-4611
ᑎᐊᕋ ᐃᖃᓇᐃᔭᓕᖅᑐᖅ ᐊᕙᑎᓕᕆᔨᒃᑯᓐᓂ ᐱᒋᐊᕐᖢᓂ ᕕᑉᕈᐊᕆ 2009. ᖁᕕᐊᒋᔭᖏᑦ ᐊᕙᑎᓕᕆᓂᖅ ᐊᒻᒪ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᖅ, ᐃᓕᓂᐊᖅᓯᒪᑉᓗ ᓴᔅᑳᓱᐊᓐ ᓯᓚᑦᑐᖅᓴᕐᕕᖕᒥ BSA ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᖢᓂ ᐱᖁᖅᑐᓕᕆᓂᕐᒥᒃ ᐊᒻᒪ ᐋᕿᐅᒪᓂᖏᓐᓂᒃ ᐱᕈᖅᑐᑦ, ᐅᕙᒍᖃᓕᕐᖢᓂ ᐊᕙᑎᓕᕆᔨᒃᑯᓐᓂ. ᐃᓚᐅᓕᓚᐅᖅᑐᖅ ᐊᕙᑎᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᖃᓄᐃᓕᐅᕈᑎᓂᒃ ᐱᓕᕆᑉᕕᖓᓐᓂ ᐃᑲᔪᖅᑎᐅᑉᓗᓂ, ᑭᖑᓂᖓᓐᓂ ᐃᓱᒪᓕᐅᖅᑎᐅᑉᓗᓂ ᖃᓄᐃᓕᐅᕈᑎᓂᒃ ᐱᓕᕆᑉᕕᖕᒥ ᐊᒻᒪ ᐱᓕᕆᐊᖑᔪᓂᒃ ᐃᖏᕋᓂᖏᓐᓂᒃ ᖃᐅᔨᓴᖅᑎᐅᓕᕐᖢᓂ 2011ᒥ, ᐊᐅᓚᑦᓯᔨᐅᓂᕐᒥᒃ ᐃᓚᖏᖕᓂᒃᓯᒪᔪᖅ ᒫᓐᓇ ᖃᓄᐃᓕᐅᕈᑎᑦ ᐊᐅᓚᑕᖏᓐᓄᑦ ᑎᓯᒻᐱᕆ 2012ᒥᑦ. ᐃᖃᓇᐃᔮᖓᑕ ᐊᓯᐊᒍᑦ, ᑎᐊᕋ ᒥᐊᓂᖅᓯᕙᒃᑐᖅ ᐃᓚᒥᓂᒃ, ᓂᕿᒃᓴᒥᓂᒃ ᐱᕈᖅᓰᕙᒃᖢᓂ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒻᒥ, ᐱᓕᕆᐊᖃᕐᖢᓂᓗ ᐃᒃᓯᕙᐅᑕᐅᓂᕐᒥᒃ ᑮᓇᐅᔭᓕᐅᕐᓂᓗᖏᑐᓐᓂ ᐃᖃᓗᒃᑑᑎᐊᑉ ᐸᐃᕆᑉᕕᖓᓐᓂ.
 

 

 

ᑭᓪᓕ ᒋᓚᑦ

ᐃᖃᓇᐃᔮᖓ: ᖃᓄᐃᓕᐅᕈᑎᖃᕐᕕᖕᒥ ᖃᐅᔨᒪᔨ
ᖃᕆᑕᐅᔭᒃᑯᑦ: kgillard@nirb.ca
ᐅᖃᓘᑎᖓ: (867) 983-4619
ᓄᓇᖃᓚᐅᖅᑐᖅ ᔪᐊᒃᑕᓐ, ᓴᔅᑳᑦᓱᐊᓐᒥ, ᑭᓪᓕ ᐊᕙᑎᓕᕆᔨᒃᑯᓐᓄᑦ ᐃᓚᓕᐅᑎᓚᐅᖅᑐᖅ ᖃᓄᐃᓕᐅᕈᑎᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᖃᐅᔨᒪᔨᐅᑉᓗᓂ 2009ᒥ. ᐃᓕᓂᐊᒐᓂᒃᓯᒪᔪᖅ ᐸᐸᑦᓯᑉᓗᓂᓗ B.Sc. ᐊᕙᑎᓕᕆᓂᕐᒥᒃ ᓯᓚᕐᔫᑉ ᐃᓕᖁᓯᖓᓐᓂᒃ, ᐃᓚᐅᓂᖃᕐᖢᓂᓗ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᓯᒪᑎᐊᖅᑐᖅ ᐱᕈᖅᑐᓕᕆᓂᕐᒥᒃ ᓴᔅᑳᑦᓱᐊᒻᒥ ᐃᐅᐳᐊᑕᒻᒥᓗ. ᒪᓐᓇᐅᔪᖅ ᐱᓕᕆᐊᖃᖅᑐᖅ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᕐᒥᒃ ᐊᕙᑎᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᖓᓐᓂᒃ BIPR, ᒋᐊᕆ ᑕᓯᖓᓐᓂ, ᐊᒻᒪ ᑕᓯᕐᔪᐊᕐᒥ ᒎᓗᓯᐅᕐᓂᕐᒥᒃ ᐱᓕᕆᐊᖑᔪᓂᒃ, ᐃᖏᕋᓂᖓᑕᓗ ᑐᐊᕆᔅ ᓄᐊᔅ ᐱᓕᕆᐊᖓᓂᒃ ᖃᐅᔨᓴᖅᑎᐅᑉᓗᓂ. ᑎᑎᕋᕐᕕᐅᑉ ᓯᓚᑖᓐᓂ, ᑭᓪᓕ ᐃᒃᓯᕙᖃᑕᐅᕙᒃᑐᖅ ᐃᒃᓯᕙᐅᑕᐅᑉ ᑐᒡᓕᕆᑉᓗᓂᐅᒃ ᐃᖃᓗᒃᑑᑎᐊᑉ ᐸᐃᕆᑉᕕᖓᑕ ᑲᑎᒪᔨᖏᓐᓂ, ᐊᒻᒪ ᐃᖃᓗᒃᑑᑎᐊᑉ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᓕᕆᔨᖏᑕ ᑲᑎᒪᔨᖏᓐᓂ. ᑎᑎᕋᕐᕕᖕᒥᓯᐅᖏᑎᓪᓗᒍ, ᑭᓪᓕ ᖁᕕᐊᒋᔭᖃᖅᑐᖅ ᐃᓅᓯᕐᒥᒃ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒻᒥ ᐃᓚᒥᓂᓯᐅᑉᖢᓂ ᐊᒻᒪ ᓄᓇᒧᓕᐊᖅᐸᒃᖢᓂ ᐊᔪᖏᓕᕌᖓᒻᒥ.
 

 

 

Heather Rasmussen

ᐃᖃᓇᐃᔮᖓ: ᖃᓄᐃᓕᐅᕈᑎᖃᕐᕕᖕᒥ ᖃᐅᔨᒪᔨ
ᖃᕆᑕᐅᔭᒃᑯᑦ: hrasmussen@nirb.ca
ᐅᖃᓘᑎᖓ: (867) 983-4606
Hᐃᑕ ᓄᒃᑎᓚᐅᖅᑐᖅ ᐃᖃᓗᒃᑑᑎᐊᒻᒧᑦ ᐊᒃᑑᐸ 2013 ᐊᕙᑎᓕᕆᔨᒃᑯᓐᓄᑦ ᖃᓄᐃᓕᐅᕈᑎᓂᒃ ᖃᐅᔨᒪᔨᐅᑉᓗᓂ. ᐃᓕᓂᐊᒐᓂᓚᐅᖅᑐᖅ ᐊᕙᑎᓕᕆᓂᕐᒥᒃ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᕐᒥᒃ ᐊᔪᖏᔪᑎᑖᕐᖢᓂ ᐊᒻᒪ Bachelor of Arts degree ᒪᕈᐃᕐᖢᒍ ᐃᓕᑕᕆᔭᐅᑉᓗᓐᓂ ᑲᑎᒪᔨᑦ ᐃᖏᕋᓂᖏᓐᓂᑦ ᐊᒻᒪ ᐃᓄᓕᕆᓂᕐᒥᒃ ᐃᓚᑉᓗᒍ ᐅᖃᐅᓯᕐᒥᒃ ᑎᑎᕋᐅᓯᕐᒥᒡᓗ ᖃᑉᓗᓈᑎᑐᑦ. ᐱᕈᖅᓴᑎᓪᓗᒍ ᐃᒡᓗᕐᔪᐊᖃᓗᐊᖏᑐᒻᒥ ᐃᐅᐳᐊᑕ ᑲᓇᖕᓇᖓᓐᓂ, ᑲᓇᑕᓗᒃᑖᒻᒧᓪᓗ ᐊᐅᓚᖅᑕᖅᓯᒪᔪᖅ, ᓛᐸᕈᕋᑐᐊ ᐅᕐᓂᒃᓯᒪᖏᑕᑐᐊᕆᑉᓗᓂᐅᒃ, ᑭᓯᐊᓂ ᒪᓐᑐᕆᐊ, ᑯᐃᐱᒃ ᐅᕙᒍᒋᓂᕋᖅᑕᖓ ᐅᑭᐅᓐᓂ 7ᓂᒃ ᑕᐃᑲᓐᓂ ᓄᓇᖃᓚᐅᕐᒪᑦ. ᓯᕗᓂᕐᒧᑦ ᓂᕆᐅᒃᑐᖅ ᐱᓕᕆᖃᑎᒥᓂᒃ ᖃᐅᔨᒪᓕᒃᑲᓂᕐᓂᕐᒥᒃ ᐃᓚᐅᓕᕐᓗᓐᓄᓗ ᓄᓇᓕᖕᒥᐅᓄᑦ ᐊᒻᒪ ᓄᓇᒧᐊᕋᔪᖕᓂᖅᓴᐅᓗᓐᓂ. ᕼᐃᑕᓪ ᒪᓐᓇᐅᔪᖅ ᖃᐅᔨᓴᖅᑎᐅᔪᖅ ᐊᐳᖅᑎᓈᖅᑐᒥ ᒎᓗᓯᐅᕐᓂᕐᒥᒃ ᐱᓕᕆᐊᖑᓂᖓᓐᓂᒃ.
 

 

 

ᔩᑕ ᐅᕼᐅᒃᑲᓐᓄᐊᖅ

ᐃᖃᓇᐃᔮᖓ: ᒥᐊᓂᖅᓯᔨ, ᖃᓄᐃᓕᐅᖅᐸᓕᐊᕕᐅᑉ ᑎᑎᕋᕐᕕᖓᓂ
ᖃᕆᑕᐅᔭᒃᑯᑦ: johokannoak@nirb.ca
ᐅᖃᓘᑎᖓ: (867) 983-4609
ᔭᐃᑦᑕ ᐃᖃᓗᒃᑑᑎᐊᒻᒥ ᓄᓇᖃᓕᖅᑐᖅ 1996ᒥᑦ. ᐃᓕᓂᐊᒐᓂᒃᓯᒪᔪᖅ B.Sc ᓄᓇᓕᕆᓂᕐᒥᒃ, ᐃᓕᑕᕆᔭᐅᓯᒪᑉᓗᓂ ᐊᕙᑎᒻᒧᑦ ᐊᒃᑐᐃᔪᑕᐅᔪᓂᒃ, ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥᒃ ᐃᓕᓂᐊᕐᖢᓂ ᓴᐃᒪᒻ ᕗᕇᓴ ᓯᓚᑦᑐᖅᓴᕐᕕᒡᔪᐊᖓᓂ. ᓄᓇᒥᓯᐅᕐᓂᕐᒥᒃ ᖁᕕᐊᒋᔭᖃᖅᑐᖅ, ᐃᖏᕋᓂᕐᒥᒡᓗ ᓯᓚᕐᔪᐊᕐᒥ, ᐅᐃᒋᔭᓂ ᒪᕆᐊᒋᒡᓗ ᐱᖃᑎᒋᑉᓗᓂᒋᒃ. ᐊᕙᑎᓕᕆᔨᓄᑦ ᐃᓚᐅᓕᒃᑲᓂᖅᐸᒃᑐᖅ ᐊᒥᓱᐃᕐᖢᓂ, ᓯᕗᓪᓕᖅᐸᐅᑉᓗᓂ ᐃᖃᓇᐃᔭᖅᑎᐅᑉᓗᓂ ᐊᕙᑎᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᓄᐃᑎᑕᐅᖕᒪᑕ.
 

 

 

ᔪᐊᒐᓐ ᑰᒻᒪᒃ

ᐃᖃᓇᐃᔮᖓ: ᓄᓇᖑᐊᓕᕆᔨ
ᖃᕆᑕᐅᔭᒃᑯᑦ: jkomak@nirb.ca
ᐅᖃᓘᑎᖓ: (867) 983-4613
ᔪᐊᑲᓐ ᐃᓅᓚᐅᖅᑐᖅ ᐅᒥᖕᒪᒃᑑᒻᒥ ᓅᓚᐅᕐᖢᓂᓗ ᐃᖃᓗᒃᑑᑎᐊᒻᒧᑦ 1969ᒥ. ᐃᖃᓇᐃᔭᕆᐊᓚᐅᖅᑐᖅ ᐊᕙᑎᓕᕆᔨᒃᑯᓐᓄᑦ ᐱᒋᐊᕐᓂᖓᓐᓂ ᐱᓕᕆᐊᖃᖅᑐᕐᓗ ᐊᕙᑎᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᓄᓇᖑᐊᓕᕆᕕᖓᓐᓂ, ᐊᒻᒪ ᖃᐅᔨᒪᔪᑎᒃᓴᓂᒃ ᓴᕿᑎᐱᔨᐅᑉᓗᓐᓂ ᐊᑐᕆᐊᖃᖅᑐᓂᒡᓗ. ᓄᓕᐊᖓᓗ ᐄᕙ ᓯᑕᒪᓂᒃ ᓄᑕᕋᖃᖅᑐᒃ ᓄᓇᒥ ᖁᕕᐊᒋᔭᖃᖅᖢᑎᒡᓗ ᐊᔪᖏᑕᕌᖓᒻᒥᒃ.
 

 

 

ᓇᑖᓴ ᓕᐊᕐ

ᐃᖃᓇᐃᔮᖓ: ᐊᕙᑎᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᑎᑎᕋᖅᐸᓕᐊᑎᑦᓯᔨ
ᖃᕆᑕᐅᔭᒃᑯᑦ: nlear@nirb.ca
ᐅᖃᓘᑎᖓ: (867) 983-4612
ᓇᑖᓴ ᐃᖃᓗᓐ ᐃᓅᓚᐅᖅᑐᖅ ᐱᕈᖅᓴᑉᓗᓂᓗ ᐃᖃᓗᒃᑑᑎᐊᒻᒥ. ᐊᓈᓇᐅᔪᖅ ᒪᕈᖕᓄᑦ ᐃᕐᓂᖏᖕᓄᑦ. ᓇᑖᓴ ᐃᓚᐅᓕᓚᐅᖅᑐᖅ ᐊᕙᑎᓕᕆᔨᒃᑯᓐᓂ ᒫᑦᒡ 2012 ᐊᕙᑎᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᒥᐊᓂᖅᓯᔨᐅᑉᓗᓂ, ᐃᖃᓇᐃᔭᓚᐅᖅᓯᒪᑉᓗᓂ ᕿᑎᕐᒥᐅᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᑲᑐᔨᖃᑎᒌᖏᓐᓂ ᑮᓇᐅᔭᓕᕆᔨᐅᑉᓗᓂ.
 

 

 

ᔅᑎᕙᓂ ᑕᑉᑑᓐᓇ

ᐃᖃᓇᐃᔮᖓ: ᐊᕙᑎᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᑎᑎᕋᖅᐸᓕᐊᑎᑦᓯᔨ
ᖃᕆᑕᐅᔭᒃᑯᑦ: staptuna@nirb.ca
ᐅᖃᓘᑎᖓ: (867) 983-4610
ᔅᑎᕙᓂ ᐃᖃᓗᒃᑑᑎᐊᒧᑦ ᓅᓚᐅᖅᑐᖅ 1997ᒥ ᑕᐃᑉᓱᒪᖓᑦ ᑕᐃᑲᓂ ᓄᓇᖃᖅᑐᖅ ᐅᐃᖓᓗ ᐳᕋᐃᔭᓐ ᓄᑕᖃᖏᓪᓗ ᐲᓪᓕ, ᓯᐊᕋ, ᐊᒻᒪ ᐃᓂᖓᑦ ᔨᔅᓯ. ᔅᑎᕙᓂ ᓯᕗᓂᖓᓂ ᓄᓇᕘᒻᒥ ᐸᕐᓇᐃᔨᒃᑯᓐᓄᑦ ᐱᓕᕆᓚᐅᖅᑐᖅ ᐊᒻᒪ ᒫᓐᓇᐅᔪᖅ ᐅᑉᓗ ᐃᓚᐃᓇᖓᓐᓂ ᑲᓇᐃᑎᔭᓐ ᖃᖓᑕᓲᖏᓐᓂ ᐃᖃᓇᐃᔭᕐᖢᓂ ᐃᑭᓂᐊᖅᑐᓂᒃ ᑐᖓᓱᒃᑎᑦᓯᔨᐅᑉᓗᓂ. ᐊᕙᑎᓕᕆᔨᒃᑯᓐᓂ ᐱᒋᐊᓚᐅᖅᑐᖅ ᐊᕙᑎᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᑎᑎᕋᖅᑎᐅᑉᓗᓐᓂ 2013ᒥ.