Nunavut Aviktulikyiit Katimayiit (NIRB) inmikkuuqtuq havakviuyuq inuit kavamatkut piliurhimayuq ukunuuna Nunavut Angirutinga unalu Nunavut Ihumaliurniq unalu Havauhikhaq Ihivriuqniqmut Maligaq. NIRB-kut manikhaqtitauyuq Kaanatap Kavamanganit unalu piyuq Piinarialaqihimayuq uumunnga Naunaitkutaq Maligaq unalu Hiamitiqtitakhaungittuq Maligaq.

Naqitaqlutit hamunnga iniqtiriaqni tunigiaqnilu Piinarialaqigiami Naunaitkutaq Apirhiyut Titiraq

Iniqhimayut Piinarialaqihimayuq uumunnga Naunaitkutaq Apirhiyut

Nunavut Aviktulikyiit Katimayiit (NIRB) inmikkuuqtuq havakviuyuq inuit kavamatkut piliurhimayuq ukunuuna Nunavut Angirutinga unalu Nunavut Ihumaliurniq unalu Havauhikhaq Ihivriuqniqmut Maligaq. NIRB-kut manikhaqtitauyuq Kaanatap Kavamanganit unalu piyuq Piinarialaqihimayuq uumunnga Naunaitkutaq Maligaq unalu Hiamitiqtitakhaungittuq Maligaq.


2018

2017

2016

2015