Naahuriyauhimayut hamna kavamatkut atuqtaunnikkut ilaudjutiyut ilagiyauyut nunami uuminngaluniit ilitquhianit qauyimayangit ukuninngat “qauyiharnaqtut” qauyimayangit amihunit avatainnit. Taimaa ilitariyauvlutik haffuminngat qauyimayangit ilaliutaulaaqhutik ukuninngat hapummihimayangit haffuminngat aallatqiinit uumayuit huraanillu, huradjat takunnaittut, hapummiyauhimayut nunat, avatingnit pivallianingit, atuqattarnaqtumik avatikhait atuqtangit tamainnut. Ilauqatauhimayut haffuminngat inuit qauyimayangit aturnaqhuni havaarinahuarluni tautungnaqhuni hivituyumik aktuqtaunianut haffuminngat inungnut maniliurahuarnikkut aturaarnaqtut nanniniriyangit avatait inuuhimayut tamainnut hilarjuarmit.

Hamna hivitunia Inuit Qauyimayatuqangit tukiqaqhuni Inuinnait “Qauyimayatuqangit” uuminngat Inuit Qauyimayatuqangit turaaqtauvluni Inuinnait Qauyimattiaqhimayangit Inuinnait ukpiruhuutangillu turaaqhimaittut timinganit.

Amiriyangit Inuit Qauyimayatuqangit Hivunikhaliurutait

Una NIRB huli amiqhaivaktut malittiaqhugit hamna Inuit Qauyimayatuqangit hivunikhaliurutikhait, turaaqtauhimayut haffuminngat Nunavut Kavamangit: 

Inuuqatigiitsiarniq: Pittiaqhugit aallat, inuuqatigiit munarilugillu inuit.

Tunnganarniq: Inuuhittiaqariangani ilaranaittumik, tun’nganarluni ilauqattarlunilu.

Pijitsirniq: Ikayurlugit Ihariattitqunagillu ilagiit nautqativullu.

Aajiiqatigiinniq: Ihumaliurniq uqaqatigiingnikkuttamarmiklu angirnikkut.

Pilimmaksarniq:  Ayuittiarniq tautukhuni, ayuiqhailuni, piluni pinahuarlunilu.

Ikajuqtigiinniq: Havaqatigiingniq atauhirmik pinahuaqhuni.

Qanuqtuurniq: Piyauhimanngittunik piluni ikayulaarlunilu.

Avatittinnik Kamatsiarniq: Pittiarlugumunarilugulu nuna,huraalluavativullu.

Pilimmakhainikkut ukuninngat Qauyimayangit unalu Inuit Qauyimayatuqangit 

Iluani haffuminngat titiqqainit ihumaliugaingillu, hamna NIRB turaaqhigaangata ukuninngat qauyimayatuqangit unalu Inuit Qauyimayatuqangit, tukiqaqhutik tamainnut ilaliutigihimayangit qanilrukkut nunaqatigiiktut qauyimayangit, avatingnillu qauyimayangit (tamainnut ilitquhiriyangit ublumilullu), nauhimattiaqhutik ubluq tamaat inuuhianit Inuinnainut, ihumagittiaqhugillu ilaliutauyut avatingnut ihivriuqhinikkut. Una NIRB’kkut kiugiaqaqtangit havaariyakhat havaakhaliuqtunut ilaliutaungittumik pitquhiitigut qauyimayangit tunngaviat kiglianit kititiqhimayangit unalu ukpiruhuutainillu avatingnut aulahimayangit, tiliuqtaugiangani qanuq aulavigihimayangit uukturautainit, ingattaqhittailinahuarlutik amiqhainahuarlugillu, unalu/uuminngaluniit aulapkainahuarlutik ihumaliugait amiqhaigiangani ukpiruhuutait Inuit Qaujimajatuqangit.

Qauyimayatuqangit ilaliutaulaaqtut ilauqatauhimayut haffuminngat ihumaaluktut ilauhimayut. Turaaqhihimayangit, nalunaipkaiyunit qanilrukkut qauyimayatuqangit qauyimattiaqtunut taimaa ihumagittiariangani kinali qauyimattiaqtangit iluani uvaniluniit nunaqatigiiktut, inuuqatigiiktut, inuudjutaanillu taimaa ihumagiyauniaqtut haffuminngat naunaipkainahuarlugit ilaliutaulunilu havaangit nipiliuqhimayangit qanilrukkut avatingnilluniit qauyimayangit. Havaat havaakhaliuqtut naahuriyauyut ilauqatauyaami ukuninngat Avatingnut Aktuqtaunianut Kiudjuhiit una qauyimayatuqangit naahuriyaulaaqtut nalaumayumik akiliqtaugialik amiqhittiarnaqtumik, taimaa pihimayangit nalaumayumik ukpirnaqtumik uukturautainit ihuinaaqtailinahuanngilluni hulidjutainit haffuminngat ahinut uqaqhimaittumik.