Qanuq Ilauqatauyungnaqtutit

Una Nunavut Avatilirinirmut Katimayit (NIRB) ilaliutauvaktut amihunik hulidjutikhait taimaa ihumagiyatit ilihimagiaqaqtut, taimaattauq ihumaaluutivit ihumagiyatilluniit turaaqtaulaaqhuni tamainnut aktuqtaunianut ihivriuqhiyut pilirianit. Katimayit haffuminngat NIRB tiliuqtauhimayut niruaqtauvlutik ukuninngat Inuit timiuyunit kavamangillu ihumaliurianganit atauttimut. NIRB havaktingit ittut Iqaluktuuttiami, Nunavunmi hamaniittut naalagumayut havaqatigiyumayaatit!

Havaarilluarumayangit pidjarikhinahuarlunilu Inuit nipingit tuhaumayauyut tamainnut NIRB’iup pivallianingit. Una ihumagilluaqtangit kititiqhimayangit Inuit ilauhimayunit arlingaqhuni Kanatami, nanminiriyangit ukuninngat NIRB’iup hivunikhautikhangit tikkuaqtauhimayut iluani Ilainnaa 12.2.5 haffuminngat Nunavut Nunataarutata Angirutaa:

Hamna hivulliqpaam hivunikhautikhangit haffuminngat NIRB’kkunnit hapummigiaqaqtangit ikayurnahuarlutiktauq atuqhimayangit unalu hivunikhautikhait inuuhittiarnikkut nunaqatigiiktunut nunalingnilu haffuminngat Nunavut Nunatarviup Iluani, hapumminahuarlugillu nunat avatingillu ukpirnaqtunik haffuminngat Nunavut Nunatarviup Iluani…”

Hapkuat NIRB’kkut pivalliahimayut aallatqiinit kitunuliqaak maliktakhat Qablunaatitut, Inuktitut, Inuinnaqtun, Uiviititullu takuinnarialik piyunnaqhutik qaritauyakkut ilaliutaulaaqhutik tukiliutait haffuminngat NIRB’iup piliriningit qanuq ilaliutavangmangaallu inikhautikhamut. Takuinnarialik hamna kitunuliqaak maliktakhat ilitturilutillu qanuq nakuuqpiaqtumik ilauyungnaqtutit ukuninngat ihivriurningit tukhiutihimayunit havaariyakhait haniani nunaffingni!

NIRB takupkaivaktut tamainnit naunaiyaiyukhamut haffuminngat aktuqtaunianut ihivriuqhiniit qaritauyakkut uvani kitunuliqaak iliyaunnaqtut takuyakhait quyaginnaq. Ihivriurlugulu hamna tuhaumayakhaat makpirarmi qanuq huliyakhainit ihumagiyauyut turaarnahualiraangat kiuhimayatit nipliqhimayati NIRB’iup ihumaliugainit!

Una NIRB’kkut kitunuliqaak katimapkaiginnaqhutik, ilihautikhainit naalaktakhangillu nunalingnit taimaa aktuqtaunnaqtumik haffuminngat tukhiqtauhimayut pivallianingit, taimaa kinalikiaq ihumaalutingit turaaqtauttialaaqhimayut unalu kitunuliqaak ilagiyauhimayut pinahuariangani. Takuinnarialik hulidjutivut tatqiqhiutimi qanuq katimanahuarumik unalu kitunuliqaak kiunnaqtumik hulinnaqtuqaqtut piyumayangit!