ᐊᕙᑎᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᐊᕌᒍᑕᒫᑦ ᐅᓂᑉᑳᓕᐊᖏᑦ

ᒪᓕᒃᖢᒍ ᐊᑯᒃᓯᒪᓂᖓ 12.2.31 ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐊᖏᕈᑎᑉ ᓄᓇᐅᑉ ᓇᖕᒥᓂᖅᑖᕆᔭᐅᓂᖓᓄᑦ, ᐊᑭᓕᖅᑐᖅᑕᐅᓂᖓ ᓄᓇᕘᒻᒥ ᐊᕙᑎᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᐱᓕᕆᐊᖏᑕ, ᑲᓇᑕᐅᑉ ᒐᕙᒪᖏᑕ ᑎᒍᒥᐊᖅᑕᖓ, ᐊᕌᒍᑕᒫᑦ ᐊᕙᑎᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᓴᕿᑎᖁᔭᐅᓯᒪᕗᑦ ᑮᓇᐅᔭᓂᒃ ᐊᑐᕐᓂᑯᖏᓐᓂᒃ ᑎᒍᔭᖏᓐᓂᒡᓗ ᑲᓇᑕᐅᑉ ᒐᕙᒪᖏᓐᓂᑦ. ᐊᕙᑎᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᓯᒪᔪᓂᒃ ᐊᑐᕐᓂᑯᓂᒃ ᐃᓄᓗᒃᑖᓐᓄᑦ ᑕᑯᔭᐅᔪᖕᓇᖅᑎᑦᓯᕙᒃᐳᑦ ᐊᕌᒍᑕᒫᑦ ᐅᓂᑉᑳᓕᐅᕐᖢᑎᒃ, ᐃᓚᖃᕐᖢᒋᑦ ᐊᕙᑎᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᐱᓕᕆᐊᓗᒃᑖᖏᓐᓂᒃ, ᐆᒃᑐᖅᑕᖏᓐᓂᒃ, ᐃᖃᓇᐃᔭᖅᑎᖏᑕ ᐊᓯᐊᒍᖕᓂᖏᓐᓂᒃ, ᐊᓯᖏᓐᓂᒡᓗ.
 

 

 

 

 

2012 Annual Report

 

 

 

2011 Annual Report

 

 

 

2010 Annual Report

 

 

 

2009 Annual Report

 

 

 

2008 Annual Report

 

 

 

2007 Annual Report

 

 

 

2006 Annual Report